Berkó Vendégház területén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

 

 1. A kezelt adatok köre

Berkó Vendégház épületén kívül, az utcai bejáratánál (kiskapu)  és a belső udvaron a mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelési rendszerrel történik, melynek során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert a Vendégház működteti.

 

 1. Az adatkezelés célja

A megfigyelés és a képfelvételek rögzítésének célja a Vendégház külső területén tartózkodó személyek életének, testi épségének valamint a Vendégház vagyontárgyainak védelme. További cél a jogsértések megelőzése és észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a felvételek bizonyítékként történő felhasználása a hatósági eljárások keretében.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Vendégház alkalmazottai, a Vendégházban lakó vendégek az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett adatkezelésről az ÁSZF-ben kapnak tájékoztatást. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához a közalkalmazotti vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló személyek hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik, akik az épületbe lépésükkel elfogadják, hogy róluk felvételek készülhetnek, és azok a szabályzatban meghatározottak szerint felhasználhatóak.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A képfelvételeket a Vendégházban lévő központi felvevő egységen max. 10 napig tároljuk.

 

 1. Az adatkezelés jogosultsági köre

A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére kizárólag a Vendégház üzemeltetői jogosultak. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a Vendégház üzemeltetői nézhetik vissza. A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről mentést kizárólag a Vendégház üzemeltetői készíthetnek.

 

 1. Az adatbiztonsági intézkedések

 

 • A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
 • A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából tehetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
 • A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és csak úgy történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
 • A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer, és a rögzítésre került felvételeket is csak ezen a merevlemezen tárolják. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
 • Jogsértő cselekmény észlelését követően a szükséges hatósági eljárás haladéktalan megkezdéséről és a cselekményről készült felvételek tárolásáról intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

Az adatok szolgáltatásáról külön nyilvántartást kell vezetni, mely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • Sorszám
 • Adatszolgáltatást igénylő megnevezése
 • Adatszolgáltatás ideje
 • Adatszolgáltatás módja
 • Adatszolgáltatás célja, jogalapja
 • Szolgáltatott adatok köre
 • Adatszolgáltató neve

 

 1. Kamerák elhelyezése

A Vendégház épületén kívül 3 darab kamera található. 1 db a bejárati kiskapuval szemben, 1 db  az épület belső udvari oldalán, 1 db pedig az udar elülső részén került elhelyezésre.

 

 1. Az érintettek jogai

 

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont).
 • Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre a megsemmisítés mellőzésének kérésétől számított harminc napon belül nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet a Vendégház üzemeltetőjének kell benyújtani.

 

 • Az érintett kérelmezheti a Vendégháztól:

 

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a Vendégház üzemeltetője megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

 

 1. Egyéb információk: Az adatkezelési szabályzat elérhető Berkó Vendégház honlapján (www.berkovendeghaz.hu).

 

Rákóczifalva, 2021. július 1.