Általános szerződési feltételek

 

Bevezető rendelkezések

1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza mindazon rendelkezéseket, amelyek a Víghné Berkó Anett Andrea E.v. által üzemeltetett „Berkó Vendégház” szálláshely szolgáltatás igénybevételére irányadó. Jelen ÁSZF a szálláshely szolgáltatás megrendelés, mint egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és ezáltal a szerződő felekre nézve kötelező erővel bír csakúgy, mint az egyes egyedi szerződések rendelkezései.

1.2 Az egyedi megrendelés leadásával a megrendelő fél (vendég) kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek elfogadja.

Fogalom meghatározások

2.1 A Berkó Vendégház szálláshely címe: 5085 Rákóczifalva, Rózsa út 142. (HRSZ:04/29).

2.2 Szolgáltató:  Víghné Berkó Anett Andrea E.v. (adószám: 78022214-1-361; székhely: 5085 Rákóczifalva, Rákóczi Ferenc út 52-54. B14.), mint a Berkó Vendégház szálláshelyet üzemeltető és szálláshely szolgáltatást nyújtó vállalkozó.

2.3 Szolgáltatás: a szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás vagy a szolgáltatások összessége.

2.4 Vendég: bármely természetes személy vagy szervezet, aki vagy amely a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi. Vendég csak tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott személy (illetve tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, aki tizennyolcadik életévét betöltött kísérővel érkezik) vagy gazdasági társaság vagy egyéb, önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet lehet. Szolgáltató kizárólag saját célú felhasználásra nyújt szolgáltatást, (szállás)közvetítők, utazási irodák vagy egyéb, viszonteladói tevékenységnek minősülő szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a vendég személyét és ezen feltételeknek való megfelelését, azt a vendég a megrendelés leadásával nyilatkozza szolgáltató felé. Vendég alatt értendő továbbá valamennyi személy, aki a szálláshelyen ténylegesen megszáll és a szolgáltatást igénybe veszi.

2.5 Közvetítő szolgáltató: amennyiben a 2.5 ponttól eltérően a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a vendég megbízásából valamely harmadik személy, mint közvetítő teszi meg szolgáltatónál, úgy az együttműködés feltételeit a szolgáltató és ezen közvetítő szolgáltató közötti szerződés szabályozza. Szolgáltató nem köteles vizsgálni, így kizárja felelősségét azt illetően, hogy a közvetítő szolgáltató rendelkezik-e felhatalmazással a szolgáltatás vendég képviseletében történő megrendelésére.

A megrendelés menete

3.1 Igénybejelentés. A vendég megkeresésében tájékoztatja (e-mailben vagy a www.berkovendeghaz.hu webhelyen) szolgáltatót arról, hogy mikor, milyen időtartammal és milyen szolgáltatást kíván igénybe venni.

3.2 Megrendelés véglegesítése. A megrendelés azzal válik véglegessé, hogy szolgáltató a vendég által tett megrendelést írásban (e-mailben) visszaigazolja és a szabad kapacitást befoglalja vendég részére. A megrendelés létrejötte felek között a jelen ÁSZF szerinti egyedi szerződésnek minősül. Az egyedi szerződés a szolgáltatás-nyújtással kapcsolatos kötelezettségek kölcsönös teljesítésének idejére létrejött határozott idejű szerződés.

3.3 A megrendelés meghosszabbítására a jelen cím rendelkezései megfelelően irányadók. Amennyiben vendég a kijelentkezés időpontjáig a szálláshelyről nem távozik, úgy azt felek kölcsönösen akként értelmezik, hogy vendég a megrendelést egy további nappal meghosszabbította az ajánlati áron. Ugyanakkor amennyiben a szálláshely további napra nem érhető el (nincs szabad kapacitás), úgy szolgáltató jogosult a vendéget elutaztatni.

3.4 Kedvezmények. Szolgáltató időről időre dönthet kedvezményeket és egyéb promóciós ajánlatokat hirdetni, amelynek feltételeit jogosult egyoldalúan megállapítani, illetve azt bármikor módosítani vagy visszavonni.

3.5 Foglaló. Szolgáltató előírhatja, hogy a megrendelés véglegesítésének előfeltétele foglaló fizetése banki átutalással (a teljes vagy részbeni összeg kiegyenlítése), vagy más, egyedileg megállapodott biztosíték nyújtása vendég részéről, enélkül a megrendelés nem jön létre, míg a foglaló megszűnése esetén a szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

4.1  Vendég a szálláshelyet az érkezés napján 16:00 óra után foglalhatja el (bejelentkezés), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (kijelentkezés), kivéve, ha előzetes megbeszélést követően a szolgáltató a korábbi érkezést (korai bejelentkezés), illetve a későbbi elutazást (késői kijelentkezés) lehetővé teszi vendég részére.

4.2 Házirend. Vendég jogosult a szobát és a szálláshely egyéb közös használatra szolgáló helyiségeit rendeltetésszerűen használni, amely során köteles a házirend szabályait megtartani.

4.3 Panasztétel. Vendég jogosult a szolgáltatóval vagy a szolgáltatással szemben panaszt tenni a szálláshelyen tartózkodása időtartama alatt, a szálláshelyről történt távozás után ezen joga megszűnik. Szolgáltató köteles az írásos panaszt kivizsgálni és annak indokolt elhárítása érdekében szükséges és ésszerű lépéseket megtenni.

4.4 A vendég kötelezettségei:

4.4.1 Szolgáltatási díj határidőben történő megfizetése;

4.4.2 A megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó eszközök használata a szolgáltató előzetes hozzájárulása alapján és annak előfeltételével lehetséges;

4.4.3 A szálláshelyről, illetve a szobákból bármit, így bútorokat, berendezési tárgyakat kivinni, áthelyezni nem megengedett;

4.4.4 A szálláshelyen dohányozni tilos, kivéve az esetlegesen erre kijelölt helyeket, ennek megszegése esetén a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás-nyújtást megtagadni és alkalmanként 30.000 HUF kötbért követelni;

4.5 A vendég felelőssége értelmében a szálláshely szolgáltatást teljeskörű és saját felelősségére veszi igénybe és teljeskörű felelősséggel tartozik a többi vendég és magatartásuk vonatkozásában is.

4.6 Elhelyezési kötelezettség. Amennyiben a szolgáltató megállapodott szolgáltatásokat saját hibájából nem tudja biztosítani, úgy köteles a vendég hasonló vagy magasabb szolgáltatási színvonalon (kategória) történő elhelyezéséről gondoskodni és annak esetleges többletköltségeit megfizetni; továbbá térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendég részére a szálláshely változásának közlésére; valamint ingyenes transzfert biztosítani a vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez. Amennyiben a szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz és vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, úgy vendég utólagos kártérítési igénnyel nem élhet.

A megrendelés lemondásának feltételei

5.1 Amennyiben a szolgáltató ajánlatában eltérő feltételeket nem állapít meg, úgy az alábbi lemondási és módosítási feltételek alkalmazandók:

5.1.1 Az érkezés napját megelőző legkésőbb 5. napig érkezett lemondás esetén a lemondás díjtalan.

5.1.2 Ennél későbbi lemondás esetén a lemondás díja (mint meghiúsulási kötbér) a teljes foglalás díjának 100%-a.

5.2 Ha a vendég a szállásszolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította és a vendég az érkezési napon 24:00 óráig nem veszi át a szálláshelyet és azt előzetesen nem jelzi, úgy a szolgáltató a szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét meghiúsulási kötbérként érvényesíti, továbbá a szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik a vendég felé és szolgáltató jogosult a szobát/szobákat harmadik személy részére értékesíteni.

5.3 Csoportos foglalásokra, rendezvények lebonyolítására egyedi megállapodások vonatkoznak és a lemondási feltételek az adott foglalástól függően kerülnek kialakításra.

Szolgáltatási díj és fizetési feltételek

6.1 A szálláshely érvényben lévő árai a www.berkovendeghaz.hu weboldalon mindenkor feltüntetett árak. Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon meghatározni és megváltoztatni, azzal ugyanakkor, hogy a vendég részére a foglalása napján érvényben lévő árak  tekintetében Szolgáltatót ajánlati kötöttség terheli.

6.2 Szolgáltató a szolgáltatási díjról számlát állít ki, amelyet vendég banki átutalással vagy egyéb, a felek által megállapodott módon fizethet meg.

6.3 A szolgáltatási díj pénznemére felek megállapodása irányadó, ettől eltérő pénznemben történő fizetés esetén a szolgáltató számlavezető bankja által alkalmazott, a vendég érkezési napján érvényes deviza eladási árfolyam az irányadó. Szolgáltató a HUF-tól eltérő készpénzes fizetés esetén az esetleges visszajárót készpénzben fizeti meg.

6.4 Átutalással történő fizetés esetén – amennyiben felek eltérően nem állapodnak meg – vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a megállapított határidőkig a szolgáltató bankszámlájára átutalással megfizetni, ennek megtörténtének igazolását szolgáltató kérheti.

6.5 Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos technikai vagy adminisztrációs jellegű költség megfizetésére vendég köteles.

6.6 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a különös feltételekhez kötött szolgáltatásai – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

Szolgáltató egyéb jogai és kötelezettségei

7.1 Zálogjog. Amennyiben vendég az igénybe vett szolgáltatások díjának, vagy a ténylegesen igénybe nem vett, ugyanakkor a lemondási szabályok alapján kötbérfizetési kötelezettséggel terhelt megrendelések utáni kötbér megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállásra magával vitt.

7.2 Személyazonosság ellenőrzése. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételéhez való jogosultság ellenőrzése érdekében a vendég(ek) személyazonosságának ellenőrzésére.

7.3 A szolgáltatás-nyújtás visszautasítása. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás-nyújtást megtagadni (visszautasítani) és a megrendeléstől elállni vagy azt felmondani, ha

  • vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szálláshelyet;
  • vendég a berendezést vagy egyéb tárgyakat megrongálja;
  • vendég a házirend szabályait súlyosan megszegi;
  • fertőző betegségben szenved;
  • fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti;
  • bármely egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alapján a szolgáltatás-nyújtás észszerűen nem elvárható szolgáltatótól.

7.4 Szolgáltató felelőssége

7.4.1 Szolgáltató felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely szolgáltató érdekkörén belül felmerült okból éri vendéget. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki ugyanakkor az érdekkörén kívül eső olyan okból bekövetkező kárért, amelynek elhárítása észszerűen nem várható el szolgáltatótól.

7.4.2 Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshely területén, ahová vendég nem léphet be, az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.4.3 Vendég köteles az őt a szálláshelyen ért kárt azonnal bejelenteni szolgáltató részére és minden szükséges adatot a szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez / rendőrségi eljáráshoz szükséges.

7.4.4 A szokásos értékű tárgyakért, így különösen, de nem kizárólagosan a vendég által a szálláshelyre bevitt értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik – ennek bizonyítási kötelezettsége a vendéget terheli. A szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

Jogfenntartás

Vendég tudomásul veszi, hogy a „Berkó Vendégház” márkanév, illetve bármely, a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb brand, továbbá azok képi és szöveges megjelenítése (védjegy)  Víghné Berkó Anett Andrea E.v. kizárólagos szellemi és szerzői jogi tulajdonát képező védjegye. A védjegy bármely módon történő felhasználásához szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges, az abban foglalt tartalommal és terjedelemben. Kifejezett felhatalmazás hiányában tilos a védjegy másolása, rögzítése vagy bármely formában történő jogosulatlan felhasználása, és a felhasználó jogi felelősségét vonja maga után.

Egyéb rendelkezések

9.1 Titoktartás és felek jó hírnevének tiszteletben tartása

9.1.1Ffelek kötelesek a megrendelés, mint egyedi szerződés és jelen ÁSZF feltételeit és rendelkezéseit, továbbá a közöttük létrejövő jogviszonyra és annak teljesítésére vonatkozó valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Felek bizalmas információk közé sorolják kifejezetten a megrendelő azonosítókat, a felhasználói adatokat, a tranzakciós összegeket, amelyeket a közlő fél védettnek vagy bizalmasnak minősít, vagy amelyekről a másik fél indokoltan azt gondolhatja, hogy bizalmasan kezelendőek.

9.1.2 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az egyébként is nyilvános információkra. A titoktartás a feleket a megrendelések teljesítését (így az egyedi szerződés megszűnését) követően is kötelezi korlátlan ideig.

9.1.3 Felek egymás iránti kölcsönös tisztelettel járnak el és az együttműködésük időtartama alatt tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy kijelentéstől, amely a másik fél jó hírnevét sérti vagy sértheti.

9.2 Adatkezelés

9.2.1 A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel szolgáltató elsősorban az együttműködés érdekében szükséges adatokat rögzíti és kezeli vendég vonatkozásában, amely adatokból jogosult az illetékes személyek vagy szervezetek részére megadni mindazon adatokat, amelyek megadására köteles (így különösen helyi adó jellegű kötelezettségei teljesítése, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése). 2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.

Egyebekben szolgáltató biztosítja, hogy vendég adatai illetéktelen harmadik személy részére nem hozzáférhetőek.

9.2.2 Az adatkezelés célja továbbá a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások szerződésszerű nyújtása, a szolgáltatás teljesítésének és a vendég-elégedettség ellenőrzése.

Vendég személyes adatainak kezelése önkéntes hozzájáruláson, valamint az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény (Infotv.) És a számvitelről szóló 2000. Évi C. Törvény rendelkezésein alapul. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így Infotv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

9.2.3 A Berkó Vendégház területén, az épületen kívüli mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) figyeljük, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. A Vendégház területére történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez. A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének célja a Vendégház területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, továbbá a Vendégház vagyontárgyainak védelme. Ennek keretében cél a jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a felvételek bizonyítékként történő felhasználásra a hatósági eljárások keretében. A képfelvételeket a Vendégházban lévő kamerák egységén 5 munkanapig tároljuk. A kamerarendszert a Vendégház működteti. A Vendégház épületén kívül 2 darab kamera található. A kamerák pontos elhelyezéséről, és az általuk megfigyelt területről a megfigyelési rendszer adatkezelési szabályzatból informálódhat. Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy kérelmezheti

  1. a) tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről,
  2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A kérelmeket a Vendégház üzemeltetőjének lehet benyújtani. Az adatkezelési szabályzat elérhető a Vendégház  honlapján.

9.3 A jogviszony átruházása. Vendég a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult az egyedi szerződést harmadik félre átruházni.

9.4 Alkalmazandó jog, jogviták kezelése

9.4.1 Az egyedi szerződés és jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jogszabályokat, így az egyedi szerződés és jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdés tekintetében elsősorban a polgári törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. Törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.4.2 Felek a jogviszony teljesítésében megnyilvánuló kölcsönös érdekükre tekintettel az egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, valamint a szerződéseken alapuló jogviszonyból és annak teljesítéséből eredő jogviták megelőzése érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást a szolgáltatások teljesítése során a másik fél oldaláról tapasztalt esetleges hibák vagy hiányosságok felől, lehetőséget biztosítva a másik félnek ennek észrevételezésére vagy kiküszöbölésére (panaszkezelés). Panaszt tenni szolgáltatónak a honlapján feltüntetett elérhetőségein (székhelyén, telefonszámán vagy e-mail címén) lehetséges. A másik fél olyan súlyosan szerződésszegő magatartása esetén, amely alapján a sérelmet szenvedő fél azonnali hatályú felmondásra jogosult, nem elvárt panaszkezelése alkalmazása.

9.4.3 Felek az egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, továbbá a jogviszonyból vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel kötelesek rendezni az előző pontban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy feleknek lehetőségében áll a szolgáltató székhelye vagy a vendég lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez (elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu) vagy az európai bizottság által biztosított online vitarendezési platformhoz (elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=hu) fordulni.

9.5 Felen ÁSZF hatálya és módosítása

9.5.1 Jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése irányadó felek teljes szerződéses jogviszonyára, kivéve, ha felek ettől eltérően állapodnak meg, illetve, ha az egyedi szerződés az ÁSZF-hez képest kifejezetten ellentétes rendelkezést tartalmaz.

9.5.2 Jelen ÁSZF-et  Víghné Berkó Anett Andrea E.v. Jogosult egyoldalúan módosítani, köteles azonban biztosítani, hogy a honlapján mindenkor a hatályos és érvényes ÁSZF érhető el. Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés útján létrejövő egyedi szerződésre kötelező érvénnyel alkalmazandók jelen ÁSZF rendelkezései, a jelen dokumentumban esetlegesen alkalmazott hiperhivatkozásokra vagy mellékletekre kiterjedően.

9.6 Részleges érvénytelenség. Amennyiben az egyedi szerződés vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy azzá válik, illetve, ha bármely rendelkezés teljesítése lehetetlenné válik (együttesen: érvénytelen rendelkezés), úgy az nem eredményezi az adott szerződés teljes érvénytelenségét vagy hatálytalanságát. Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést az arról való tudomásszerzésüket követő tíz (10) napon belül orvosolni és olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a legközelebb áll az eredeti szerződéses akaratukhoz és a szerződést ennek megfelelően, írásban módosítani.

9.7 Joglemondás kizárása. Az egyedi szerződés vagy jelen ÁSZF vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint a feleket megillető valamely jog vagy jogorvoslat nem vagy késedelmes gyakorlása nem értelmezhető ezen jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, illetve valamely jog vagy jogorvoslat részleges vagy egyszeri gyakorlása nem meríti ki ezen jog vagy jogorvoslat további gyakorlásának lehetőségét. Minderre tekintettel joglemondó nyilatkozat kizárólag kifejezetten erre irányuló, a másik félnek címzett nyilatkozatban lehetséges.

9.8 Kapcsolattartás (ügyfélszolgálat)

Szolgáltató elérhetőségei:

cím: 508 Rákóczifalva, Rákóczi Ferenc út 52-54. B14

E-mail: berkovendeghaz@gmail.com

Szolgáltató ezen megjelölt elérhetőségeken tart fenn ügyfélszolgálatot, továbbá ezen elérhetőségeken lehet panasz- vagy egyéb bejelentéssel élni.

A honlap böngészéséhez a kapcsolattartáshoz vendég részéről szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: internet kapcsolat díja, informatikai eszközök és szoftverek megvásárlása, működtetése) kizárólag vendéget terheli. Szolgáltató elérhetőségei nem emelt díjas szolgáltatás keretében érhetők el.

Jelen ÁSZF elfogadásával vendég kijelenti, egyúttal kifejezetten tudomásul veszi, hogy elolvasta és megértette az egyedi szerződés és jelen ÁSZF rendelkezéseit és azok következményeit, valamint lépéseket tett azok körültekintő átgondolására, továbbá az azokban foglalt rendelkezéseket önmagára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.