Adatkezelési szabályzat

 

 

 

Adatkezelő: Víghné Berkó Anett Andrea (továbbiakban adatkezelő)

A felhasználók, az általunk megismerésre és kezelésre kerülő személyes adatainak köre az alábbi adatokat érinti:

 • név
 • állampolgárság
 • lakóhely ország
 • születési idő
 • anyja születési neve
 • lakóhely
 • azonosító okmány típusa
 • azonosító okmány száma
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási adatok
 • foglalási időpontok (érkezés, távozás)

 

Adatkezelőként, a felhasználóktól fentiekben kért és kapott adatokat bizalmasan kezeljük és azokat harmadik személyeknek nem adjuk ki, továbbá az adatok biztonsága érdekében minden olyan intézkedést megteszünk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy azok illetéktelen személyek kezébe ne kerülhessenek, ill. Azokon illetéktelen személyek változtatást, törlést, továbbítást stb. ne végezhessenek.

A fentiek alapján tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat megismerhessük és kezeljük. Ezen adatkezelésünk során a felhasználók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni társaságunktól, mint Adatkezelőtől a megadott személyes adataik kezeléséről, ugyancsak bármikor jogosultak ezen adatok törlését kérni. Amennyiben a felhasználó társaságunktól a megadott személyes adataival kapcsolatos bármilyen jellegű tájékoztatást kér, annak igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az erre vonatkozó a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 30 napon belül eleget tenni. Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt felhasználókat, hogy a fentiekben megadott adataikat az adatkezelő saját adatbázisában addig kezeli, amíg ezen adatok törlését a felhasználó nem kéri.

Érintettek jogai:

 • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
 • Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
 • Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.
 • A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
 • A személyes adatot törölni kell, ha:
  • kezelése jogellenes,
  • az érintett kéri,
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 • A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 • Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

Panasztétel

Amennyiben a felhasználó él annak a gyanújával, hogy személyes adatait adatkezelő nem megfelelően kezelte, az adatkezelővel való írásos kapcsolatfelvétel pedig nem járt sikerrel, az alábbi hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Tekintettel az alábbi jogszabályokra:

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény – Info tv.)

– a polgári törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. Törvény (Ptk.)

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

Szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVIII. Törvény – (Eker tv.)

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. Évi c. Törvény – (Ehtv)

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. Évi CLV. Törvény (Fogyv tv.)

– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. Évi CLXV. Törvény. (Pktv.)

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. Évi XLVIII. Törvény (Grtv.)